Trai Singapore đẹp zai, sung sức nhưng không bắn được :))